Reglement

Genneper Parken Loop 

Genneper Parken Loop Reglement

 1. De Genneperparkenloop wordt georganiseerd door de Genneperparken Bulls, in samenwerking met
  Fontys Sporthogeschool, HC Oranje-Rood en Eindhoven Atletiek.
 2. De Genneperparkenloop is een hardloop evenement zonder een wedstrijdelement.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie van de
  Genneperparkenloop worden bepaald. Er is een limiet van 2000 deelnemers aan de inschrijving gesteld.
 4. Deelname aan de Genneperparkenloop geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Deelnemers dienen zelf:
  • zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie;
  • zorg te dragen voor een adequate voorbereiding op de loopevenement;
  • zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met
   de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt;
  • eventueel zorg te dragen voor voldoende en geschikt eten en drinken en
   het besluit te nemen om tijdens het loopevenement eventueel de deelname te beëindigen.
  • Bij het
   beëindigen van het loopevenement dient de organisatie op de hoogte te worden gesteld.
 5. Deelname zonder startbewijs is niet toegestaan. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen
  recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 6. De Genneperparkenloop kent 5 af te leggen afstanden voor hardlopen en wandelen. Voor één van de
  afstanden kan men zich inschrijven.
 7. Het is niet toegestaan een hond mee te nemen op het parcours.
 8. Tijdens de Genneperparkenloop is het deelnemers verboden:
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren, een ernstige matevan hinder veroorzaken voor andere deelnemers;
   • afval op straat te deponeren;
   • op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid;
   • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
   • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van het organisatie van de
    Genneperparkenloop.
 9. Parkeren kan men op de dag van de wedstrijd op de naburige parkeerplaatsen en de daarvoor
  beschikbaar gestelde parkeergelegenheid. U dient te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars
  en/of route aanduidingen te volgen.
 10. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 11. Alle deelnemers starten en melden zich af op het inschrijfbureau.
 12. Een geldige start wordt verkregen door het startnummer op te halen op het inschrijfbureau. Deze
  startnummers liggen klaar voor een ieder die deelneemt met voorinschrijving.
 13. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige verkeersregelaars en medewerkers van de
  Genneperparkenloop dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement
  Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Genneperparkenloop onverkort van kracht,
  tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde
  kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 14. Met het inschrijven voor de Genneperparkenloop verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord
  met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 15. De Genneperparkenloop respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie dieherleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door de organisatie Genneperparkenloop
  in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op
  bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het
  doel om de inschrijving van en deelname aan de Genneperparkenloop te bevorderen, ter controle en ter
  handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en
  statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet
  verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar
  gesteld aan derden. U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens.
  Hiervoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen; organisatie@genneperparkenloop.nl
 16. Genneperparkenloop is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor
  ongevallen, ziekte en/of overlijden van deelnemers of verlies van bezittingen.
 17. De organisatie van de Genneperparkenloop wijst nadrukkelijk op het risico van onderkoeling o.i.d.
  en wijst iedere verantwoordelijkheid op dit vlak af.
 18. Genneperparkenloop behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen
  te wijzigen of de Genneperparkenloop geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme
  weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de
  Genneperparkenloop kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het
  inschrijfgeld en andere gemaakte kosten.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de
  Genneperparkenloop. De organisatie van de Genneperparkenloop draagt er zorg voor dat dit Reglement
  door publicatie of anderszins voor iedere deelnemer voldoende bekend is.

Eindhoven, Januari 2024