Reglement

Genneper Parken Loop 

Genneper Parken Loop Reglement

 1. De Genneper Parken Loop wordt georganiseerd door de GP Bulls – in samenwerking met Eindhoven Atletiek, Hét Voet- en Beweegcenter Buchrnhornen, Hockeyclub Oranje-Rood en studenten van Fontys Sporthogeschool.
 2. De Genneper Parken Loop is een hardloop- en wandelevenement zonder wedstrijdelement.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie van de Genneper Parken Loop worden bepaald. Er is een limiet van 2000 wedstrijd- en recreatieve hardlopers aan de inschrijving gesteld.
 4. Deelname aan de Genneper Parken Loop geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Deelnemers dienen zelf:
  • Zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie;
  • Zorg te dragen voor een adequate voorbereiding op het evenement;
  • Zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt;
  • (Indien van toepassing) zorg te dragen voor voldoende en geschikt eten en drinken en het eventueel te nemen besluit om tijdens het evenement de deelname te beëindigen. Bij het beëindigen van het loopevenement dient de organisatie op de hoogte te worden gesteld.
 1. Deelname zonder startbewijs is niet toegestaan. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 2. De Genneper Parken Loop kent drie hardlooproutes en drie wandelroutes. Voor één van de hardloop- of wandelroutes kan men zich inschrijven.
 3. Het is niet toegestaan een hond mee te nemen op het parcours.
 4. Tijdens de Genneper Parken Loop is het deelnemers verboden om:
  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder veroorzaken voor andere deelnemers;
  • Afval op straat te deponeren;
  • Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid;
  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie van de Genneper Parken Loop.
 1. Parkeren kan men op de dag van de wedstrijd op de parkeerplaatsen van de High Tech Campus. U dient te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars en/of route-aanduidingen te volgen.
 2. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 3. Alle deelnemers melden zich op het inschrijfbureau.
 4. Een geldige start wordt verkregen door het startnummer op te halen op het inschrijfbureau. Deze startnummers liggen klaar voor eenieder die deelneemt met voorinschrijving.
 5. Starttijden worden nader bepaald en zijn te zijner tijd te vinden op de website: www.genneperparkenloop.nl
 6. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige verkeersregelaars en medewerkers van de Genneper Parken Loop dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Genneper Parken Loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde, kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 7. Met het inschrijven voor de Genneper Parken Loop verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 8. De Genneper Parken Loop respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door de organisatie Genneper Parken Loop in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de Genneper Parken Loop te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden. U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de website: www.genneperparkenloop.nl
 9. Genneper Parken Loop is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van deelnemers of verlies van bezittingen.
 10. De organisatie van de Genneper Parken Loop wijst nadrukkelijk op het risico van onderkoeling o.i.d. en wijst iedere verantwoordelijkheid op dit vlak af.
 11. Genneper Parken Loop behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Genneper Parken Loop geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Genneper Parken Loop kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en andere gemaakte kosten.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Genneper Parken Loop. De organisatie van de Genneper Parken Loop draagt er zorg voor dat dit Reglement door publicatie of anderszins voor iedere deelnemer voldoende bekend is.

Eindhoven, April 2021